Czy posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków?


Aktualizujemy gminną bazę danych o stosowanych, na terenie Gminy Jabłonna, urządzeniach do gromadzenia nieczystości ciekłych.

oczyszalnia.pngProsimy właścicieli nieruchomości, którzy eksploatują lub zamierzają eksploatować przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę i wykorzystywać je na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód o przekazywanie nam informacji w przedmiotowym zakresie na adres e-mail: srodowisko@jablonna.pl .
W informacji prosimy o zawarcie następujących danych: 

1.    Adres nieruchomości (ulica, numer domu, ewentualnie nr ewidencyjny działki), 
2.    Przeznaczenie oczyszczalni (proszę wybrać właściwe):
-    na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, 
-    na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego,
3.    Przepustowość przydomowej oczyszczalni: ……….  m3 na dobę
4. Imię i nazwisko osoby wypełniającej.

Przekazane informacje posłużą wyłącznie do aktualizacji gminnej bazy danych.

Ankieta w wersji elektronicznej (pdf) do wypełnienia.