Pamiętaj o opłatach za śmieci


Pamiętaj, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jabłonna, bez wezwania. Opłata powinna być wnoszona do 15-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Podstawą do zapłaty jest złożona deklaracja. Przypominamy, że za 2013 rok należało wpłacić 6 rat od miesiąca lipca do grudnia.
           
piktogramy_www_sook.pngPrzypominamy, że zgodnie z przepisami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Terminowe dokonywanie płatności uchroni Państwa przed naliczeniem kosztów upomnień (w wysokości 11,60 zł) oraz odsetek za zwłokę.