Pozbądź się azbestu.


Wójt Gminy Jabłonna w 2014r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2014r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W roku 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmienił zasady udzielania dotacji na ww. działania tzn. pomoc może obejmować tylko  do 85% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zaś pozostała część kwoty, stanowiąca do 15% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy w ww. zakresie.
Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowej pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do dnia 14 marca 2014r. Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami. 
Poniżej zamieszczamy Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Jabłonna, wymagany formularz wniosku oraz wymagane formularze załączników do wniosku. 
Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jabłonna, I piętro, pokój nr 6, tel. (22) 76-77-329.

Regulamin
Wniosek – do pobrania
Załącznik nr 1 do wniosku – do pobrania
Załącznik nr 2 do wniosku – do pobrania
Załącznik nr 3 do wniosku – do pobrania

azbest-2014_0.jpg