Pozbądź się azbestu


Wójt Gminy Jabłonna w 2015r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż, odbiór i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2015r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2015 obowiązują zeszłoroczne zasady udzielania dotacji na ww. działania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tzn. pomoc może obejmować tylko do 85% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zaś pozostała część kwoty, stanowiąca minimum 15% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy w ww. zakresie.

Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowej pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do dnia 17 lutego 2015r. Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami.

Wnioski mogą składać:
a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną 
i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętych dofinansowaniem,
c) osoby fizyczne prowadzące działalność w rolnictwie i/lub rybołówstwie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna, wymagany formularz wniosku oraz wymagane formularze załączników do wniosku. 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jabłonna, I piętro, pokój nr 6, tel. (22) 76-77-329; e-mail: srodowisko@jablonna.pl

REGULAMIN

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3