Prawo


USTAWY

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

 

 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwała Nr IV/50/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIII/113/2015 z dnia 30 września 2015 r. - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.

Uchwała Nr IX/72/2015 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/273/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości.

 

 

Uchwała Nr XXI/196/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi przez włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna

Uchwała Nr XII/102/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów